Aktualności

Radosnych Świąt...

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt.

Smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku

w rodzinnym gronie

życzy

Dyrektor

i pracownicy PP 6


 

Wielkanocna Przygoda Elemelka

Dnia 14.03.2016r. po raz kolejny odwiedził nasze przedszkole Teatr Wróbelek Elemelek, przedstawiając nam „Wielkanocne Przygody Elemelka”. Dzieci aktywnie i bardzo radośnie uczestniczyły w przedstawieniu.

FOTOGALERIA

   

Międzyprzedszkolna Spartakiada Zimowa Przedszkolaka

04.02.2016r. odbyła się w naszym przedszkolu już V Spartakiada Zimowa Przedszkolaka. Konkurencje sportowe odbyły się sali przedszkolnej z powodu braku śniegu na dworze. Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach, konkurencjach i quizie na temat sportu. I miejsce zajęły dzieci z PP Nr 21 , II miejsce dzieci z PP Nr 6 , III miejsce dzieci z PP Nr 42. Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymali dyplom i nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

FOTOGALERIA

   

Bal Karnawałowy!!!

Dnia 12.01.2016r. w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Były tańce w parach, w kole, wężyki, konkursy jak i rewia mody.
Bal był wspaniałą okazją do zabawy, ale także do integracji grup. Na ten dzień przedszkolaki mogły się wcielić w swoich ulubionych bajkowych bohaterów. O barwne przebrania dzieci zadbali rodzice, za co serdecznie dziękujemy.

FOTOGALERIA

   

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Przedszkola publiczne

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
  1. na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców dziecka,
  2. na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 5. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.
 6. Nabór do przedszkoli publicznych zostanie przeprowadzony w terminach określonych w harmonogramie (poniżej).
 7. Kryteria naboru
  W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane w dwóch etapach:
  1. na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty,
  2. na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3167)  pobierz
 8. Terminy naboru
  1. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie, będą przyjmowanew terminie od 22 do 29 lutego 2016 r. ,
  2. wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w terminach określonych w Zarządzeniu NrOR-I.0050.34.2016 Prezydenta Miasta Opolaz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym przejdź
 9. Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego - aplikacja https://nabor.pcss.pl/opole

Dodatkowe informacje o naborze do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 zostaną zamieszczone w Opolskim Serwisie Oświatowym http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolach dodnia 19 lutego 2016 r.

Publiczne szkoły podstawowe

 1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
  Uchwała XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3168) przejdź
 6. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
  Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.
  Zarządzenie Nr OR-I.0050.33.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawiwych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. przejdź
 7. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.
   

Bal Karnawałowy!!!

Dnia 21.01.2016r. zapraszamy wszystkie przedszkolaki na Bal Karnawałowy.

Mile widziane są przebrania i koniecznie - dobre humorki!

Zabawę rozpoczynamy już po śniadanku.

Tego dnia w przedszkolu będzie również fotograf.

Zapraszamy!!!

   

Strona 1 z 21

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
img_1293704750_944.jpg