Aktualności

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

Dnia  23.03.2015r. gościem w naszym przedszkolu był Ratownik Medyczny p. Mariusz ze Stacji Ratownictwa Medycznego. To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie dzieci z  grup od I  do IV. Głównym celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pan Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Po rozmowie z ratownikiem dzieci udały się na zwiedzanie Ambulansu oraz  Stacji Ratownictwa Medycznego.

Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi za przybycie do naszego przedszkola i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ taka forma zajęć na pewno stanie się bardzo ważną częścią naszej pracy związanej z tematyką PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.'

FOTOGALERIA

 

Pierwszy Dzień Wiosny - Dniem Zielonym w przedszkolu

20 marca przedszkolaki uroczyście przywitały nadchodzącą wiosnę. Dzień ten był w przedszkolu "Dniem Zielonym". Tego dnia nie zabrakło tańców w parach, w kole oraz wężyków. W kolorowym, wiosennym korowodzie razem z Marzanną poszliśmy na spacer po okolicy przedszkola, aby uroczyście świętować rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Oczywiście nie obeszło się bez gromkich śpiewów i radosnych okrzyków na cześć wiosny. Dzień ten był nie tylko okazją do zabawy, ale i integracji grup.

FOTOGALERIA

   

Szukanie Zajączka Wielkanocnego

Dnia 18.03.2015r., po śniadaniu wielką atrakcją dla dzieci była wspólna zabawa – szukanie śladów Zajączka Wielkanocnego  w ogrodzie przedszkolnym. Ogromną radość sprawiło przedszkolakom pokonanie wszystkich zadań oraz  znalezienie prezentów pod  krzaczkiem w ogródku.

To był wspaniały, pełen wrażeń dzień.

FOTOGALERIA

   

Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811) - w dalszej części zwanej „ustawą”.

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Opolu (art. 20c ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Opola będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego dopiero, gdy w przedszkolach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-letnie, urodzone w latach 2010-2012.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2013 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata:

  • Dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są na rok szkolny 2015/2016 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2015 r.
  • Zapisanie dziecka/kandydata do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wnioskuo przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. Naboru na wolne miejsca dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję.
  • Kontynuacja, przez dziecko 6-letnie,wychowania przedszkolnego od dnia 1 września 2015 r. w tym samym przedszkolu jest możliwa tylko po złożeniu deklaracji wraz z decyzją o odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego wydaną (na wniosek rodziców/opiekunów prawnych) przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na podstawie opinii właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wypełnienie druku na stronie Naboru 2015 bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola, w godzinach pracy placówki, deklaracji lub wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.

Druki należy pobraćw ściśle określonym terminie, na stronie systemu elektronicznegohttps://nabor.pcss.pl/opole lub w formie papierowej w przedszkolu: 

  • Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach 23 - 27 marca 2015 r .
  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola w dniach 7 - 20 kwietnia 2015 r.

Kryteria ustawowe i samorządowe oraz szczegółowy harmonogram (terminarz) procesu rekrutacyjnego do przedszkoli są zamieszczony niżej.

Zasady ogólne

1. Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech przedszkoli publicznych.

2. Rodzice/opiekunowie prawni określają we wniosku kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Rodzice/opiekunowie prawni wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

5. Informacje zawarte we wniosku wypełnionym odręcznie przez rodziców/opiekunów prawnych wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.

6. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy dokonają wyboru dwóch lub trzech przedszkoli składają w przedszkolu pierwszego wyboru taką liczbę wniosków (wraz z załącznikami), która odpowiada liczbie wybranych przedszkoli. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru przekaże dokumenty, wraz z załącznikami, dyrektorom przedszkoli drugiego i trzeciegowyboru.

7. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie określonych kryteriów ustawowych, określonych w ustawie o systemie oświaty (art. 20c ust. 2) i samorządowych, ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.)

8. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia i  potwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku papierowym z informacjami w systemie informatycznym oraz wydaje rodzicom/opiekunom prawnym potwierdzenie przyjęcia wniosku (na ich prośbę).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.).

Druki oświadczeń będą do pobrania na stronie https://nabor.pcss.pl/opole w zakładce „Dokumenty” lub w formie papierowej w przedszkolu w dniach 7 - 20 kwietnia 2015 r..

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art. 20zb ust. 1 ustawy).

2. Komisja rekrutacyjnego rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (poniżej).

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych w Opolu przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności (art. 20t ust. 7 ustawy).

6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 20t ust. 8 ustawy).

7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

1. W przypadku, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjmowania na podstawie kryteriów (zapisane niżej).

2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy, tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta - tzw. kryteria samorządowe.

4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, w formie pisemnej w ustalonym w harmonogramie terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Przyjęcie dziecka do przedszkola

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia, a rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu w ustalonym terminie.

2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub liczbę wolnych miejsc.

3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z przedszkolem, w terminie wyznaczonym przez dyrektora danego przedszkola.Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2015/2016.

Procedura odwoławcza

1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (data umieszczona na tej liście), rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.  W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.  W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola publicznego w Opolu

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata*

100

2

Niepełnosprawność kandydata

100

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

100

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy)

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt 2 ustawy).

 

Kryteria samorządowe*

Liczba punktów

1

Zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego stacjonarnie rodzica, który samotnie wychowuje kandydata)

25

2

Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej/objęty pieczą zastępczą/z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy dietowego Przedszkola Publicznego Nr 28 im. Czesława Janczarskiego).

20

3

Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole.**

15

4

Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola (kontynuacja edukacji)

10

5

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych w obwodzie szkoły podstawowej na terenie której znajduje się przedszkole.**

5

6

Wskazanie, przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, Opola jako miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych (PIT za rok 2014/co najmniej jeden rodzic).

3

*We wniosku należy wpisać: TAK - dla kryterium, które jest spełniane, NIE - dla kryterium, które nie jest spełniane . Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.

**Wykaz ulic należących do obwodów szkół podstawowych jest dostępny na stronie http://www.oswiata.opole.pl/obwody-szkol

Harmonogram procesu rekrutacyjnego w roku 2015

Od dnia

Od godz.

Do dnia

Do godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 marca

27 marca

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

23 marca

8:00

27 marca

w godzinach pracy przedszkola

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w formieelektronicznej i papierowej.

Postępowanie rekrutacyjne

7 kwietnia

20 kwietnia

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków 
o przyjęcie do przedszkola.

7 kwietnia

8:00

20 kwietnia

w godzinach pracy przedszkola

Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

18 maja

12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 maja

12:00

22 maja

12:00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany.

25 maja

12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 25 maja

Uruchomienie procedury odwoławczej.

Postępowanie uzupełniające*

28 maja

12:00

Opublikowanie w Opolskim Serwisie Oświatowym wykazu przedszkoli posiadających wolne miejsca.

1 czerwca

12:00

3 czerwca

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków 
o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca.

1 czerwca

8:00

3 czerwca

w godzinach pracy przedszkola

Składanie wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

11 czerwca

12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 czerwca

12:00

15 czerwca

12:00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany.

17 czerwca

12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 17 czerwca

Uruchomienie procedury odwoławczej.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie elektronicznym wykazu wolnych miejsc.

*Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Przy postępowaniu uzupełniającym stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

   

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Dnia 23.02.2015r. wszystkie przedszkolaki witały w naszym przedszkolu przedstawiciela  Straży Miejskiej w Opolu. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji przez przedszkole ogólnopolskiego programu „Bezpieczne dziecko – Bezpieczne Przedszkole”. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu. Wszystkie dzieci chętnie i z zadowoleniem brały udział w zabawach tematycznych.

FOTOGALERIA

   

Dzień Naleśnika

 

Dnia 06.02.2015 obchodziliśmy pierwszy raz w naszym przedszkolu  Dzień Naleśnika. Dzieci odwiedziły  kuchnię, gdzie panie kucharki smażyły nam naleśniki, które później jedliśmy na drugie śniadanie z bananem i polewą czekoladową. W tym dniu dzieci robiły również pracę plastyczną. Z masy solnej, bibuły i brązowej farby same tworzyły naleśniki, które wyglądały jak prawdziwe. Dzieciom bardzo spodobał się pomysł obchodzenia tego dnia.

FOTOGAERIA

   

Strona 1 z 17

"Zadowolenie Twojego dziecka jest dla nas najlepszą nagrodą"

 

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
img_1293704765_2.jpg